Visie & Ambitie

Na de voorbije jaren een stabiele club te hebben uitgebouwd, wil Volleybalclub HEBO een nieuwe stap in haar evolutie zetten en komend seizoen ambitieus aanvatten. Op sportief vlak betekent dit een verder uitbouw van de eigen jeugdwerking om uiteindelijk de referentieclub inzake jeugdopleiding in Zuid-Oost-Vlaanderen te worden en het streven naar sportieve successen voor onze seniorenploegen in het bijzonder de Dames A. Organisatorisch wil VC HEBO z’n structuur verder uitbouwen en meer mensen weten te engageren binnen de club. Tenslotte wil HEBO de band met de lokale gemeenschap, ouders en supporters nauwer aanhalen en een waar HEBO-gevoel creëren.

 
Jeugd

Het komende seizoen zal HEBO verder investeren in haar jeugdwerking. Het doel is om binnen 10 jaar alle seniorenploegen te voeden met eigen opgeleide spelers. Hiervoor werd het voorbije seizoen een nieuwe jeugdstructuur op poten gezet: een jeugdcomité bestaande uit ouders en jeugdtrainers staat in voor de organisatie van de jeugdwerking en het vlotte verloop van het seizoen. Jeugdtrainers krijgen de kans zich binnen de club te ontwikkelen en ouders worden nauw betrokken bij het maken van keuzen omtrent verwachtingen en ambities. Alle betrokkenen werken samen een lange termijnvisie uit waarbij het kind, z’n ontwikkeling en geluk centraal staat.


Komende seizoen versterkt HEBO ook haar aanbod voor de allerkleinsten. Reeds vele jaren werkt de club succesvol samen met de gemeente Herzele binnen de Sportacademie, het wekelijks sportinitiatiemoment voor kinderen tussen 6 en 9. De Sportacademie wordt uitgebreid met Multimove waarbij kinderen die dat wensen een extra uurtje sport krijgen. De bewegelijkheid en interesse in sport versterken is hierbij het voornaamste doel.


HEBO zal ook intensiever rekruteren. Naast de bestaande rekrutering via gemeente en eigen achterban, zal HEBO actief op zoek gaan naar spelers door samenwerking met de vele Herzeelse scholen op te zetten en initiatielessen, instroomactiviteiten en kampen aan te bieden.

 
Senioren

Volleybalclub HEBO draagt een rijk verleden met zich mee en bevindt zich in het hart van volleybal-minnend Vlaanderen. Vooral op het gebied van damesvolleybal behoorde HEBO in het verleden bij de top. Het bestuur van HEBO wil gaandeweg opnieuw aansluiting vinden met dit verleden. Door enerzijds de kwaliteit van de instroom te verbeteren maar anderzijds ook de huidige seniorenwerking te versterken, wil HEBO aan de weg naar de top timmeren. Onze trainers ontvangen maximale ondersteuning en overleg met professionals worden de trainingsmethodes steeds bij gesteld. Eerder dan blind succes op korte termijn na te streven, maakt HEBO werk van duurzaam succes.

 
De gehele club

Volleybalclub HEBO is een ambitieuze club maar met respect voor ieders inzet en mogelijkheden. Sportieve ambitie en recreatief plezier zijn geen tegenstrijdigheden maar versterken net de werking. Voor elke speler wordt een ploeg op maat gezocht en de verschillende ploegen worden door middel van specifieke activiteiten dichter bij elkaar gebracht. Zo organiseerden we dit seizoen een bijzonder geslaagde startdag en plannen wij ook voor komend seizoen verschillende clubactiviteiten.
Niet alleen de seniorenploegen worden regelmatig bij elkaar gebracht, ook senioren en jeugd leren elkaar van meet af aan kennen. Elke seniorenploeg heeft een jeugdploeg onder zijn/haar vleugels waarvoor men supportert, kleine taken uitvoert en scheidsrechter is. Op deze manier wordt een hechte club gecreëerd die ondanks haar omvang toch vertrouwd aanvoelt.

Het bestuur van Volleybalclub HEBO streeft er ook naar om het engagement van haar spelers te maximaliseren. Spelers die zich als trainer wensen bij te scholen krijgen hiervoor financiële en organisatorische steun en de comitéstructuur heeft expliciet als doel spelers zich te laten engageren binnen de clubwerking.

 
Achterban

Volleybalclub HEBO wil de komende seizoenen meer inzetten op een nauwe band met de achterban. Zo zullen ouders zullen via het jeugdcomité nauw betrokken bij de werking, zullen spelers in verschillende comités hun ei kwijt kunnen en worden de contacten met de sponsors aangehaald. Daarnaast wil HEBO zichzelf ook in het midden van Herzele plaatsen door verschillende initiatieven. Scholeninitiaties zullen kinderen zonder directe band met de club in contact brengen met volleybal, activiteiten zullen bekendgemaakt worden via de lokale middenstand en regelmatige huis-aan-huis-folders dienen de gewone Herzelenaar te betrekken bij de club. Het doel is hierbij dat binnen afzienbare tijd de overgrote meerderheid van de inwoners van Herzele de club kent en af en toe een activiteit of wedstrijd bij woont.

 
Partners

Lokaal en Nationaal

Volleybalclub HEBO kan reeds van in z’n beginjaren rekenen op een stevige financiële basis vanuit de lokale middenstand. Als club gegroeid uit een dorpscultuur was deze steun in de beginjaren onontbeerlijk. Dat tijdens de groei die de club de voorbije jaren heeft gekend, deze band behouden is gebleven, wijst op het belang dat binnen HEBO wordt gehecht aan een blijvende lokale verankering.


Het spreekt echter voor zich dat de uitbouw van een dergelijke club niet enkel mogelijk is door de steun van lokale partners. De voorbije jaren is vanuit de club actief gezocht naar grotere partners om op deze manier de uitstraling, de financiële ruimte en bijgevolg ook de slagkracht van de club te kunnen vergroten. De club is dan ook bijzonder trots op de nationale spelers die momenteel nauw betrokken zijn bij onze werking.

Samenwerking

Een partnerschap met Volleybalclub HEBO gaat verder dan de traditionele sponsor die éénmaal per jaar de club een financieel steuntje in de rug geeft. VC HEBO streeft naar een nauwe samenwerking waarbij voor beide partners een maximale return gegenereerd wordt. Bij de start van de samenwerking wordt binnen de bestaande standaardpakketen op maat van de partner een akkoord afgesloten waarbinnen de meerwaarde van de partner ten volle tot uiting komt. VC HEBO van haar kant zoekt naar de gepaste return on investment voor de partner.

Doorheen het seizoen worden bovendien alle partners uitgenodigd op de matchen en activiteiten en specifieke partners worden op geregelde tijdstippen extra onder de aandacht gebracht.Bij de organisatie van activiteiten wordt ook ten allen tijde gekeken naar de mogelijkheden tot samenwerking met de bestaande partners.

Geïnteresseerd in samenwerking met HEBO? Contacteer ons P.R.-comité!

 
Copyright Volleybalclub HEBO - Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid - Powered by - Inloggen